PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia dyrektora

Publicznego Żłobka „Jaś i Małgosia” w Rychwale
z dnia 06.01.2021 r.

 

                        Procedura bezpieczeństwa w Publicznym Żłobku „Jaś i Małgosia” w Rychwale w okresie pandemii  COVID – 19”

 

 

PODSTAWY  PRAWNE:

 

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. 374 ze zm.);
 4. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r.
  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 5. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 DZ. U. 2011 NR 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami.

 

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Żłobka świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID-19 oraz rodziców i wychowanków, którym zasady organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych ogłasza się w formie komunikatów w siedzibie Żłobka.
 2. Celem procedury jest:

1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19,

2) umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

 1. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które minimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem. Decyzja należy do opiekunów dziecka.
 2. Rodzic decydujący się na powierzenie dziecka pod opiekę Żłobka w okresie epidemii jest zobowiązany wypełnić oraz złożyć FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA wraz z oświadczeniem, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej Procedury.
 3. Rodzic, którego dziecko zostanie zakwalifikowane decyzją dyrektora Publicznego Żłobka „Jaś i Małgosia” w Rychwale do korzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych – w pierwszym dniu pobytu dziecka składa DEKLARACJĘ, stanowiącą ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszej Procedury.

 

ZASADY  ORGANIZACYJNE  i  ZASADY  BHP

 

 1. W Żłobku obowiązuje ustalony zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego – rygor sanitarny.
 2. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 3. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.
 4. Organizuje pracę personelu na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 5. Planuje organizację pracy na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do Żłobka w czasie pandemii.
 6. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki,   jak i dowiezieniem go.
 7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 8. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte od 9.00-do godz. 17.00. Wejście do placówki sygnalizuje się dzwonkiem.
 9. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:50. Po jej upływie wietrzone są pomieszczenia szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.
 10. Do Żłobka przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne skóry, choroba zakaźna).
 11. Grupa dzieci przebywa w swojej sali zabaw, za wyjątkiem (jeżeli taka będzie konieczność) wczesnych godzin porannych
  i popołudniowych podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci, przy czym limit dzieci w grupie połączonej wynosi maksymalnie 12 (na każde dziecko/opiekuna musi przypadać 4 m2 ).
 12. Żłobek przyjmuje taką liczbę dzieci (maksymalnie 16), aby liczba opiekunów i powierzchnia poszczególnych sal zapewniała właściwe warunki sanitarne.
 13. Pracownicy: opiekunowie, pomoc opiekuna, kucharka pracują wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu: w ciągu jednego dnia w grupie pełni dyżury 3 opiekunów,  świadczących głównie działania opiekuńczo – wychowawcze.
 14. Dzieci przebywają w Żłobku bez maseczek, przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.
 15. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości organizacyjnych ci sami opiekunowie.
 16. W sali, w której przebywają dzieci usunięte są wszystkie zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 17. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do Żłobka zabawek oraz innych rzeczy.
 18. Sala zabaw wietrzona jest co godzinę /w przypadku obecności dzieci poprzez uchylenie okien/.
 19. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 20. Wyklucza się przyprowadzanie dzieci przez rodziców/opiekunów, jeżeli w domu przebywa osoba poddana kwarantannie lub izolacji w związku z zakażeniem.
 21. W Żłobku, w wyznaczonej strefie dokonywany jest pomiar temperatury termometrem bezdotykowym zarówno, dzieciom oraz pracownikom Żłobka – temperatura powyżej 36,9 stopni dyskwalifikuje do przyjęcia dziecka pod opiekę Żłobka. Rodzica wpuszcza się tylko do szatni. Pracownik, który ma nie właściwą ( za wysoka) temperaturę ciała zostaje nie zostaje dopuszczony do pracy.
 22. Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk.
 23. Rodzice/opiekunowie przekazują dziecko w szatni pracownikowi wyznaczonemu przez dyrektora z zachowaniem odpowiedniego dystansu bezpieczeństwa.
 24. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodzica/opiekuna do sal Żłobka, zarówno podczas pozostawiania jak i odbierania dziecka, kontakt z opiekunem odbywa się w formie mailowej lub telefonicznej.
 25. Przed wejściem do sali pracownik placówki udaje się z dzieckiem do łazienki w celu umycia rąk.
 26. W salach rezygnuje się z kącików relaksacyjnych.
 27. Zabawy organizowane na placu Żłobka muszą spełniać rygor sanitarny – nie udostępnia się dzieciom sprzętu rekreacyjnego.
 28. Zakazuje się wychodzenia z dziećmi poza teren Żłobka.
 29. Podczas pobytu dziecka w Żłobku, w razie wątpliwości, co do jego stanu zdrowia pracownicy dokonują dodatkowych pomiarów temperatury.
 30. W Żłobku wydziela się i oznacza jedno pomieszczenie na IZOLATORIUM, wyposażone w pakiet ochronny (maski, rękawiczki).
 31. W Żłobku dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek.
 32. Żłobek wyposażony jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu (minimum 60%).
 33. W kuchni i na salach stosuje się płyny dezynfekujące przeznaczone do czyszczenia powierzchni i sprzętów
  w gastronomii.
 34. W placówce są dostępne dla pracowników środki ochrony (maski i rękawiczki).
 35. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac dezynfekcyjnych wykonywanych w salach zabaw, pomieszczeniach sanitarno – higienicznych i ciągach higienicznych oraz w stołówce w oparciu o arkusz stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do niniejszej procedury.
 36. Przy organizacji żywienia w Żłobku , obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego – dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.

 

KRYTERIA I ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA W OKRESIE PANDEMII

 

 1. Zgłoszenie dziecka do Żłobka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze powinno nastąpić, co najmniej dwa dni robocze – licząc od dnia kiedy dziecko miałoby przyjść do Żłobka.
 2. Zgłoszenie dziecka wymaga przesłania wypełnionego formularza z oświadczeniem w formie skanu lub zdjęcia na adres email: zlobekrychwal@op.pl lub przekazania formularza w formie papierowej do skrzynki w siedzibie Żłobka.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia mają: dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dzieci pracowników handlu
  i pracowników przedsiębiorstw.
 4. Dyrektor powiadamia rodziców/opiekunów dziecka telefonicznie lub mailowo o decyzji przyjęcia lub nieprzyjęcia nie później niż 1 dzień przed planowanym przyprowadzeniem dziecka do Żłobka.
 5. Rodzic dziecka przyjętego zobowiązany jest dostarczyć w pierwszym dniu przyjścia dziecka do Żłobka – wypełnioną deklarację.
 6. Druki: formularza zgłoszenia dziecka z oświadczeniem oraz deklaracji dostępne są  w siedzibie Żłobka.
 7. Nie złożenie formularza zgłoszenia oraz deklaracji skutkuje nieprzyjęciem dziecka, przy próbie pozostawienia go
  w placówce przez rodzica z pominięciem wymaganych formalności.
 8. W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci w stosunku do liczby miejsc w żłobku dyrektor podejmuje decyzję 
  o nieprzyjęciu części zgłoszonych dzieci –  stosując kryteria zawarte w pkt. 3.

 

OBOWIĄZKI   PRACOWNIKÓW   W   OKRESIE   PANDEMII   COVID-19

 

 1. Do Żłobka mogą przychodzić zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Każdy pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, powinien pozostać w domu oraz zawiadomić
  o tym fakcie dyrektora placówki, skontaktować  się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zarażony koronawirusem.
 3. Każdy pracownik wchodząc do budynku Żłobka dezynfekuje ręce.
 4. Każdy pracownik przystępując do prac dezynfekcyjnych zobowiązany jest założyć rękawiczki.
 5. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe wyrzuca do kosza wyznaczonego na odpady po dezynfekcji.
 6. Pracownik oddelegowany do wykonywania pomiarów temperatury osób wchodzących do budynku Żłobka z zewnątrz wyposażony jest, co najmniej w przyłbicę, maskę oraz rękawiczki.
 7. Pracownicy Żłobka sami decydują czy obowiązki związane z organizacją zajęć opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi wykonują w maseczce.
 8. Do Żłobka opiekunowie i pozostali pracownicy wchodzą do budynku wyłącznie wejściem głównym od ul. Sportowej – pomiar temperatury, dezynfekcja rąk.
 9. Pracownicy kuchni nie powinni kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi, podczas pracy pozostają w strefie kuchennej.
 10. Bezwzględnie przy każdym wejściu do strefy kuchennej, np. z magazynu – odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 11. Pracownicy nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po placówce – zobowiązani są również do zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni Żłobka wynoszącego min. 1,5 m od siebie.
 12. Wychowawcy prowadzący zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi:

1) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w Żłobku w okresie epidemii – na poziomie rozumowania dziecka, w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie,

2) systematyczne przypominają dzieciom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z  placu zabaw należącego do Żłobka, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust,

3) Opiekunowie sprawują opiekę, prowadzą lub obserwują zajęcia dzieci, organizują zabawy ruchowe i codzienną gimnastykę,

4) organizują różnorodne zabawy (np. rysowanie, układanie, śpiewanie, słuchanie muzyki      i literatury dziecięcej), które nie powodują bliskiego kontaktu z rówieśnikiem,

6) zawiadamiają dyrektora o niepokojących objawach zauważonych u dziecka.

 1. Personel obsługi (pomoc opiekuna):

1) usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,

2) wietrzy salę zabaw, co najmniej raz na godzinę,

3) wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,

4) dezynfekuje powierzchnie dotykane przez dzieci i pracowników – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł i inne,

5) asystuje dziecku w łazience, toalecie podczas wykonywania czynności higienicznych oraz dezynfekuje urządzenia sanitarne,

6) wyprowadza dziecko, u którego podczas pobytu w Żłobku zaistnieją objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem do Izolatorium, zakłada maskę oraz rękawiczki.

 1. Pracownicy kuchni:

1) przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia,

2) zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny mycia  i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,

3) po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia

    zaplecza kuchennego, zmywalni, obieralni, szatni,

4) wstęp do magazynów żywieniowych ma wyłącznie intendent ( magazyn zamykany na klucz).

5) intendent wydaje produkty kucharzowi,

6) intendent dba o bezpieczny i higieniczny odbiór zamówień od dostawców – dostawca nie wchodzi na teren Żłobka/ Szkoły.

 

OBOWIĄZKI  RODZICÓW/OPIEKUNÓW  W  OKRESIE  PANDEMII  COVID-19

 

 1. Stosują się do procedur obowiązujących w Żłobku związanych ze zwiększonym rygorem sanitarnym w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Przekazują nauczycielowi (telefonicznie) informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 3. Nie posyłają do Żłobka dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Przyprowadzają do Żłobka wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne skóry, choroba zakaźna).
 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do Żłobka – jeśli wcześniej chorowało.
 6. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało z domu zabawek i innych przedmiotów.
 7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikania częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Utrwalają prawidłowe nawyki u dziecka podczas kichania czy kasłania.
 9. Przekazując dziecko wyznaczonemu pracownikowi, pozostają w maseczce i zachowują dystans społeczny wynoszący minimum 2 metry.
 10. Wskazują maksymalnie 2 osoby do przyprowadzani/odbierania dziecka, przy czym każda z osób przyprowadza lub odbiera dziecko pojedynczo.
 11. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze Żłobka oraz udzielania istotnych informacji o dziecku.

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 

 1. Pracownik, który zauważył u dziecka lub u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną dyrektora Żłobka.
 2. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika objawów sugerujących zakażeniem koronawirusem osoba ta jest izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu – dziecko pozostaje w izolatce pod opieką jednego pracownika.
 3. Dziecko lub pracownik z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zakłada w izolatce maseczkę oraz rękawiczki.
 4. Nauczyciel zawiadamia rodzica telefonicznie o podejrzeniu zakażenia u dziecka, odizolowania dziecka od grupy oraz zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną i stosuje się do dalszych wytycznych – w razie złego stanu dziecka (problemy      z oddychaniem) dzwoni na 999 lub 112.
 5. Dyrektor zawiadamia o podejrzeniu zakażenia u pracownika stację sanitarno -epidemiologiczną i stosuje się do wytycznych – w razie złego stanu pracownika dzwoni na 999 lub 112Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym o sytuacji kryzysowej, stosowane są procedury zgodnie z instruktażem stacji powiatowo – epidemiologicznej.
 6. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik poddaje się dezynfekcji przez służby sanitarne.

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

 1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 6.01.2021 r.
 2. Procedura obowiązuje do odwołania.
 3. Treść procedury zamieszcza się na stronie internetowej Żłobka.

 

 

 

                                                                                                                                 -/Honorata Jachnik/-
                                                                                                                                 Dyrektor Publicznego Żłobka „Jaś i Małgosia” w Rychwale
                                                                                                                                 Rychwał,  dn. 06.01.2021 r.