Statut

UCHWAŁA NR XXII/164/20
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Rychwale, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rychwał oraz nadania statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 ze zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2020, poz. 326 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 01 listopada 2020 roku tworzy się gminną jednostkę budżetową o nazwie Publiczny Żłobek „Jaś i Małgosia” w Rychwale zwaną dalej “Żłobkiem” z siedzibą w Rychwale, ul. Sportowa 11.

§ 2

Żłobkowi nadaje się Statut, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Rozpoczęcie działalności statutowej Żłobka nastąpi z dniem 01 listopada 2020 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik do uchwały Nr XXII/164/20
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Statut Publicznego Żłobka „Jaś i Małgosia” w Rychwale

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Publiczny Żłobek „Jaś i Małgosia” w Rychwale, zwany dalej „Żłobkiem” działa na podstawie:

 1. ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2020, poz. 326 ze zm.),
 2. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2019, poz. 869 ze zm.),
 3. ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713),
 4. niniejszego statutu.

§ 2

 1. Żłobek jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie gminną jednostką budżetową.
 2. Żłobek nosi nazwę: Publiczny Żłobek „Jaś i Małgosia” w Rychwale.
 3. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Rychwał.
 4. Siedziba Żłobka mieści się w Rychwale, ul. Sportowa 11, 62-570 Rychwał.
 5. Żłobek używa pieczęci o treści:

Publiczny Żłobek „Jaś i Małgosia” w Rychwale
ul. Sportowa 11, 62-570 Rychwał”.

Rozdział 2

Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 3

Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, zdrowotnej, wychowawczej i edukacyjnej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do 3 lat.

§ 4

Do zadań Żłobka należy w szczególności:

 1. wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny
  w wychowaniu dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju jego niepełnosprawności,
 2. zapewnienie opieki nad dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 4. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
 5. prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji dostosowanych do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka,
 6. zapewnienie właściwej opieki i pielęgnacji dzieciom, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 7. współdziałanie z rodzicami oraz ich rodzinami w dbaniu o wszechstronny oraz prawidłowy rozwój dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 8. promocja zdrowia,
 9. rozwijanie samodzielności dziecka oraz wyrabianie właściwych nawyków higieny osobistej,
 10. zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi,
 11. organizowanie odpoczynku dziennego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

§ 5

Cele i zadania Żłobka są realizowane poprzez:

 1. sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie ich pobytu w Żłobku przez wykwalifikowanych opiekunów,
 2. indywidualne poznanie i kierowanie rozwojem dziecka,
 3. stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny,
 4. stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,
 5. współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), wspomagając rodzinę w wychowaniu poprzez:
 1. przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach bądź trudnościach w rozwoju psychofizycznym dziecka,
 2. stwarzanie możliwości uczestniczenia przez rodziców (opiekunów prawnych) w zajęciach prowadzonych w żłobku, w tym adaptacyjnych i otwartych oraz organizowanie spotkań,
 3. prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie opieki, wspierania rozwoju, wychowania i edukacji dziecka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych,
 4. współdziałanie w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko
  i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,
 1. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w żłobku,
 2. zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dziecka,
 3. zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Rozdział 3

Warunki przyjmowania i pobytu dzieci w Żłobku

§ 6

 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka
  w Żłobku do 4 roku życia,
 2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie gminy Rychwał,
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają (z zachowaniem ust. 1 i 2):
 1. dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej);
 2. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 3. dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się (studia dzienne);
 4. dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 5. dzieci rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko w rozumieniu art.50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 6. dzieci objęte pieczą zastępczą.
 1. Podstawą zapisania dziecka do Żłobka jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka”.
 2. Do karty dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 3.
 3. Publiczny Żłobek w Rychwale prowadzi rekrutację przez cały rok kalendarzowy w miarę posiadania wolnych miejsc, a przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić w trakcie całego roku według kryteriów wskazanych ust. 3.
 4. Przyjęcie dziecka do Żłobka następuje na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów), a Dyrektorem Publicznego Żłobka w Rychwale.
 5. Dzieci, które nie zostały przyjęte do żłobka z powodu braku wolnych miejsc, umieszczane są na liście dzieci oczekujących na przyjęcie do Żłobka według kryteriów pierwszeństwa, określonych w ust.3.
 6. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.
 7. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku trwającej dłużej niż 30 dni, zgłoszonej przez rodzica w formie pisemnej, Dyrektor może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności kolejne dziecko z listy oczekujących. Przyjęcie następuje jedynie na podstawie umowy z rodzicami na czas nieobecności pierwszego dziecka.
 8. Dzieci spoza Gminy Rychwał będą przyjmowane do Żłobka tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Rychwał i posiadania wolnych miejsc w placówce.

§ 7

 1. Dziecko może być skreślone z listy dzieci zapisanych do Żłobka w każdym czasie, przez Dyrektora Żłobka w szczególności, gdy rodzice (prawni opiekunowie):
 1. nie przestrzegają postanowień obowiązujących w placówce – Statutu Publicznego Żłobka w Rychwale, Regulaminu Żłobka oraz umowy,
 2. nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w Żłobku opłat – na zasadach zawartych w niniejszym Statucie i zawartej umowie,
 1. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków Żłobka.
 2. Dyrektor Żłobka skreśla dziecko z listy dzieci zapisanych do Żłobka i informuje pisemnie rodziców (opiekunów prawnych) o skreśleniu dziecka z listy wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji.
 3. Skreślenie dziecka z listy zapisanych do żłobka, nie zwalnia rodziców z obowiązku uregulowania zaległych opłat.

Rozdział 4

Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Publicznym Żłobku w Rychwale

§ 8

 1. Dopuszcza się możliwość udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku.
 2. Warunkiem udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku jest zgoda Dyrektora.
 3. Dyrektor wyraża zgodę na udział rodziców w zajęciach biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci oraz komfort psychiczny i emocjonalny dzieci.
 4. Rodzice mogą brać udział w następujących zajęciach prowadzonych w Żłobku:
 1. edukacyjnych, w wyznaczone przez Dyrektora dni,
 2. okazjonalnych i integracyjnych, które mogą współorganizować z pracownikami placówki.
 3. Udział rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku powinien opierać się na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i zaangażowaniu.

Rozdział 5

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka

§ 9

 1. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna i obejmuje:
 1. opłatę za pobyt dziecka w Żłobku,
 2. opłatę za wyżywienie ustaloną jako iloczyn dziennej dawki żywieniowej oraz liczby dni pobytu dziecka w Żłobku.
 1. Wysokość opłaty, wskazanej w ust. pkt. 1 oraz maksymalną wysokość opłaty wskazanej
  w ust. 1 pkt 2 ustala Rada Miejska w Rychwale w drodze odrębnej uchwały.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 6 ust. 10 niniejszego statutu.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) nie ponoszą opłat za wyżywienie dziecka za każdy dzień nieobecności, począwszy od dnia, w którym do godziny 8.00 skutecznie powiadomiono Żłobek o nieobecności dziecka.
 4. Opłatę za pobyt dzieci korzystających z opieki żłobkowej i opłatę za wyżywienie wnoszą rodzice (opiekunowie prawni) na podstawie zawartej umowy z Dyrektorem Żłobka.
 5. Odstąpienie od pobierania opłat, o których mowa w ust.1, możliwe jest wyłącznie w przypadku uzyskania przez Żłobek lub Gminę dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Rozdział 6

Zarządzanie Publicznym Żłobkiem w Rychwale

§ 10

 1. Publicznym Żłobkiem w Rychwale kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Rychwała, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dyrektor Żłobka podejmuje decyzje dotyczące właściwego funkcjonowania Żłobka, organizuje pracę żłobka, zapewnia należyty stan higieniczno-sanitarny oraz warunki bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie Żłobka, kieruje i zarządza Żłobkiem oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Dyrektor Żłobka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Rychwała.
 4. Dyrektor Żłobka gromadzi informacje o pracy opiekunów zatrudnionych w Żłobku w celu dokonywania ich oceny pracy.

§ 11

Organizację wewnętrzną Żłobka regulują przepisy wewnętrzne, a w szczególności:

 1. Regulamin organizacyjny Publicznego Żłobka w Rychwale,
 2. Regulamin pracy,
 3. Regulamin wynagradzania,
 4. Zarządzenia Dyrektora Żłobka.

Rozdział 7

Organizacja Publicznego Żłobka w Rychwale

§ 12

 1. Publiczny Żłobek w Rychwale zapewnia opiekę nad dziećmi w wymiarze do 10 godzin dzienne od 7.00 do 17.00 względem każdego dziecka i funkcjonuje cały rok z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz przerw technicznych ustalonych przez Dyrektora.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być, na wniosek rodziców wydłużony, za dodatkowa opłatą.
 3. Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Żłobka.
 4. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi powinien być dostosowany do ich możliwości rozwojowych.

Rozdział 8

Gospodarka finansowa i mienie Publicznego Żłobka w Rychwale

§ 13

 1. Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należną ochronę jak również jego właściwe wykorzystanie.
 2. Majątek Żłobka może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

§ 14

 1. Żłobek jest jednostką budżetową Gminy Rychwał prowadzącą działalność finansową na podstawie ustawy o finansach publicznych i innych obowiązujących przepisów prawa.
 2. Podstawę gospodarki finansowej Żłobka stanowi roczny plan finansowy zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Obsługę administracyjną, organizacyjną, finansowo-księgową, prawną oraz informatyczną Żłobka sprawuje Urząd Gminy i Miasta w Rychwale.
 4. Gospodarka finansowa żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i w innych obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział 9

Nadzór i kontrola

§ 15

 1. Nadzór nad działalnością Żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Burmistrz Rychwała.
 2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 1. warunki i bezpieczeństwo świadczonej opieki,
 2. jakość świadczonej opieki nad dziećmi w żłobku,
 3. realizację zadań statutowych,
 4. prawidłowość gospodarki mieniem,
 5. gospodarkę finansową.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 16.

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.