Dofinansowanie

Pragniemy poinformować, że Publiczny Żłobek „Jaś i Małgosia” w Rychwale jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Beneficjentem Projektu „Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców” jest Gmina Rychwał.


Celem Projektu jest utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Rychwał oraz finansowanie przez 23 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać miejsce pracy.


Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 801 554,20 zł.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

– utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
– zapewnienie 16 osobom pracującym opiekę nad dzieckiem do lat 3,
–  doposażenie 1 sali w ramach nowotworzonych miejsc,
– dostosowanie pomieszczeń do potrzeb opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
– montaż, wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw,
– liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania nowopowstałych miejsc opieki -23.

Planowane rezultaty realizacji projektu:

– Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu -16.